Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg is in onze visie het vergroten van het geluksgevoel van de zorgvragers, het bijdragen aan de zelfredzaamheid, het bieden van een veilige leefomgeving en het zoveel mogelijk garanderen van continuïteit van de zorgverlening. Wij zien dit als onze voornaamste kwaliteitsdoelen.

Of en hoe we dit bereiken meten we door ons beleid, procedures en protocollen vast te leggen en na te gaan of deze ook worden uitgevoerd en bijdragen aan het behalen van kwaliteitsdoelen. Daarnaast hebben zorgvragers, ouders en/of andere betrokkenen regelmatig contact met de persoonlijk begeleiders van de zorgvrager, zodat op individuele basis een bijdrage kan worden geleverd aan het behalen van de kwaliteitsdoelen.

Naast het persoonlijke contact wordt er aan de gemeenschappelijke belangen met betrekking tot kwaliteit bijgedragen door de Raad van Advies en de Ouder- en bewonersraad. Deze Ouder- en Bewonersraad adviseert gevraagd en ongevraagd t.a.v. beleidsaangelegenheden die direct bewoners aangaan op het gebied van de uitvoering van het zorgbeleid en het signaleren van zorgbehoeften. De Raad van Advies adviseert over alle aan de organisatie gelieerde aspecten. Allebei de raden overleggen in ieder geval elke drie maanden met het bestuur van de Voornse Hoeve.

Klachtenregeling

Wanneer er iets niet goed gaat met de zorg, het contact met een begeleider, de samenwerking of een andere afspraak dan zullen wij ons inzetten om dat met elkaar op te lossen en wij rekenen op diezelfde inspanning van andere betrokkenen. Het kan echter zo zijn dat wij daar met elkaar niet uitkomen. In die gevallen kan er een klacht worden ingediend bij de onafhankelijke  klachtencommissie via de volgende weg:

Email: klachtencommissie@devoornsehoeve.nl

Postadres:

t.a.v. Klachtencommissie Voornse Hoeve
Molendijk 25
3233 LN Oostvoorne.

Mocht ook dat geen oplossing bieden, dan kan daarna een klacht worden ingediend via www.degeschillencommissie.nl

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wij nemen huiselijk geweld en kindermishandeling zeer serieus. Conform de wetgeving en om het mogelijk te maken snel en adequaat te reageren op (signalen van) geweld of mishandeling hebben wij een meldcode opgesteld waarin stapsgewijs wordt aangeven hoe wij hiermee omgaan.